OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

obowiązujące w umowach cywilnych zawieranych przez Tim-Dom Centrum Podłóg z siedzibą w Kościerzynie ul. Przemysłowa 4G i Kartuzach ul. Zamkowa 30A NIP: 593-114-42-35.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług , których sprzedawcą jest Tim-Dom OWS stanowi integralną część wszelkich cywilnych umów sprzedaży zawieranych przez Tim-Dom
 2. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Tim-Dom oraz na stronie internetowej www.tim-dom.pl 
 3. Niniejsze OWS w sposób wyłączny regulują prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży i usług z udziałem Tim-Dom , wyłączenie lub zmiana OWS wymaga formy pisemnej umowy stron pod rygorem nieważności.
 4. Definicje terminów zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży :
 1. Sprzedający – Tim-Dom Centrum Podłóg ul. Przemysłowa 4G 83-400 Kościerzyna
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub konsument (osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 3. Termin płatności – dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.
 4. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Tim-Dom
 5. Zamówienie – oświadczenie złożone przez Kupującego na piśmie i dostarczone osobiście w siedzibach firmy Tim-Dom lub drogą elektroniczną, zawierające: nazwę zamawianego towaru, ilość towaru , pełne dane Kupującego, niezbędne dla prawidłowej identyfikacji Kupującego takie jak : imię i nazwisko, adres zamieszkania,nazwa firmy, forma prowadzonej działalności , numer ewidencji zawierającej wpis o prowadzonej działalności , numer identyfikacji podatkowej VAT, oczekiwany termin realizacji zamówienia, sposób i miejsce odbioru towaru.
 6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o akceptacji zamówienia, zawierające potwierdzenie wskazanych w zamówieniu lub ustalonych w drodze negocjacji warunków realizacji zamówienia. Integralną częścią potwierdzenia są szkice i rysunki techniczne w rozumieniu pkt. 7.
 7. Szkice i rysunki wykonawcze – rysunki na podstawie których można ustalić istotne szczegóły techniczne wykonania zamówienia w szczególności takie jak wymiary, kierunki i sposoby otwarcia drzwi ,okien , bram garażowych.
 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej i na social mediach Tim-Dom katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet w przypadku umieszczenia na nich ceny , którą w tym przypadku należy traktować jako element informacji o towarze .
 2. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne zaakceptowanie przygotowanego przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia w formie ustalonej przez strony. Strony wykluczają możliwość składania zamówienia lub jego zmiany jak również potwierdzenia zamówienia w formie ustnej.
 3. Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia oznacza ,iż do zawarcia umowy nie doszło.
 4. Zmiana lub rezygnacja z zamówienia przez kontrahenta możliwa jest tylko w terminie do 2 dni roboczych , wymaga pisemnej zgody Tim-Dom i może być uzależniona od przyjęcia przez kupującego obowiązku wyrównania poniesionych przez Tim-Dom kosztów finansowych realizacji zamówienia.
 5. Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolona lub ograniczona , dotyczy to umów: Podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy .
 2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych , stolarki okiennej, bram garażowych i podłóg drewnianych i wszystkie towary które są zwymiarowane i specjalnie produkowane pod indywidualne potrzeby i zamówienie klienta
 3. towary, które zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami– np. podłoga przyklejona do posadzki
 4. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji – np. regulacja zamontowanego towaru
 1. Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy.
 2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 3. Nie wykonanie zamówienia przez Tim-Dom z powodu wystąpienia siły wyższej takiej jak wyjątkowe warunki atmosferyczne wpływające na możliwość prowadzenia działalności sprzedażowej produkcyjnej , pożar, strajki powszechne, zmiana przepisów celnych lub importowych w tym w szczególności ograniczenia w obrocie handlowym z producentami towarów i niektórymi krajami lub obszarami geograficznymi, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne , zwalnia Tim-Dom z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 4. Ceny podawane przez Tim-Dom są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 5. Zasady sprzedaży towaru wraz z usługą montażu. Kupujący zapłaci sprzedającemu wynagrodzenie w wysokości wymienionym w zamówieniu klienta (zwany dalej ZK). Ostateczna kwota wynagrodzenia sprzedającego może ulec zmienić jeśli zmieni się ilość towaru zużyta podczas wykonywania robót montażowychu, sprzedajacy potwierdzi ten fakt dodatkowymi wydaniami zewnętrznymi (zwane dalej WZ) lub fakturami sprzedaży , potwierdzonymi przez kupującego. Warunki zapłaty: Kupujący dokona płatności 20% zadatku na rzecz sprzedającego w dniu podpisania ZK a zapłata następnej części tj. 70% zamówienia musi być dokonana najpóźniej 1 dzień przed dostarczeniem towaru na wskazany adres przez kupującego. Ostatnią część zapłaty tj 10% kupujący dokona niezwłocznie po zakończeniu usługi montażu.
 6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Tim-Dom , podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
 7. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Tim-Dom w przypadku realizacji zamówienia z wielokrotną dostawą do wstrzymania dostaw towarów oraz wstrzymania realizacji przyjętych zamówień bez żadnych konsekwencji prawnych.
 8. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w terminie ustalonym w potwierdzeniu zamówienia.
 9. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym terminie lub oświadczy ,że w tym terminie nie będzie mógł towaru odebrać, Sprzedającemu przysługuje prawo do obciążenia Kupującego zryczałtowanymi kosztami z tego tytułu. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 30 dni roboczych lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Kupujący zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Tim-Dom z tego tytułu.
 10. Kupujący ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie przy odbiorze towaru, nie później niż w dniu dostawy, w każdym przypadku przed montażem, dokonać szczegółowego sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem tak w zakresie ilościowym i wad widocznych ( drzwi ,podłóg, bram, pęknięcia szyby, profilu, zadrapania i inne uszkodzenia mechaniczne) jak również w zakresie sprawdzenia wymiarów zewnętrznych . Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny montaż wyrobów bez sprawdzenia jakości i zgodności z umową.
 11. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości towaru Kupujący ma obowiązek pod rygorem utraty uprawnień odszkodowawczych zgłosić pisemnie do Tim-Dom w ciągu 3 dni roboczych od daty odbioru.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru do chwili pełnej zapłaty bez względu na miejsce składowania lub zamontowania.
 13. W stosunku do innych kupujących niż konsument , odpowiedzialność Tim-Dom z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Na objęty umową towar udziela gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji i warunkami użytkowania towaru umieszczonymi na stronie www.tim-dom.pl Na wykonane usługi montażowe firma Tim-Dom udziela 2 lata gwarancji
 14. Prawem właściwym dla realizacji umów do których zastosowanie ma OSW jest prawo polskie a miejscem rozstrzygania sporów są sądy powszechne właściwe według siedziby Tim-Dom.
 15. Niniejsze warunki sprzedaży w stosunku do konsumentów pozostają w mocy o ile nie są sprzeczne z przepisami bezwzględnie obowiązującymi dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej